Priser og vilkår

Fakturering sker altid for min. 1 time. Herefter faktureres der for hver påbegyndte halve time.

Ved AKUT udkald (udenfor tidsrummet hverdage kl. 07-17) opkræves der for min. 3 timers tolkning + relevante tillæg.

En afbestilling er rettidig, hvis tolkningen afbestilles 7 dage før den planlagte tolkning eller tidligere. Afbestilling foregår enten via sms eller mail.

Priser for tolkning

For den første time opkræves der en grundpris, et administrationstillæg samt et zonetillæg. Efterfølgende timer faktureres med grundtakst og evt. tillæg.

Priser for tolkninger for handicappede i erhverv mv. jvf. BEK nr 1317 af 08/09/2020.

Zoneopdelingen følger Den nationale tolkemyndighed’s (DNTM) inddeling.

Grundtakst pr. time i alle zoner: 730 kr.

Zonetillæg:

Zone 1: 275 kr.

Zone 2: 650 kr.

Zone 3: 1050 kr.

Fjerntolkning afregnes til timepris uden zonetillæg og pr. påbegyndt kvarter.

Særlige tillæg pr time

Tolkning i weekend (lørdag kl. 07.00 – mandag kl. 07.00) og på helligdage: 161 kr.

Tolkning mellem kl. 17.00 og kl. 07.00: 86 kr.

Tillæg for særligt krævende tolkninger: 135 kr.

Særligt krævende tolkninger er kirkelige handlinger, retstolkninger, taktiltolkninger, tolkninger af fagligt højt niveau, teatertolkninger, fremmedsprogstolkninger, akutte opgaver mv.

Øvrige vilkår

Ved en tolkeopgave, hvor der kræves to tolke, opkræves der for to individuelle tolkninger. To-tolkeopgaver er opgaver med særlig højt niveau eller tempo og/eller tolkninger af længere varighed. 

Der vil, ved gensalg af de aflyste timer, kun faktureres for de timer det ikke lykkes at gensælge.

​Overskrides tidsrammen for tolkningen afregnes der for hver påbegyndte halve time.

Dukker tolkebruger ikke op indenfor den første halve time faktureres der til fuld pris.

Er der flere deltagere i en tolkning, fordeles udgiften ligeligt mellem de deltagende parter.

Ekstra udgifter

Ved tolkeopgaver hvor der kræves en nødvendig entréudgift ol. vil dette opkræves særskilt, hvis ikke der kan laves en særlig aftale om gratis adgang for tolken.

​Ved tolkeopgaver i udland

Tolkeopgaver der ligger uden for Danmarks grænser beregnes med taksten for zone 1 samt alle øvrige omkostninger til rejsen: billetter, hotel, diæter, rejseforsikring, evt. vacciner, visa samt rejsetid beregnes i hver enkelt situation og fremsendes som tilbud til betalende myndighed.

Tavshedspligt

Tolken er underlagt tavshedspligt og videregiver således ikke oplysninger om tolkningen og indholdet heraf til tredje part.

Samarbejde

Dintegnsprogstolk.dk er en del af konsortiet TTK – TegnsprogsTolkeKonsortiet, der består af i alt 9 dygtige tolke. Konsortiet er godkendt fritvalgsleverandør hos DNTM (Den Nationale Tolkemyndighed)

Desuden har jeg også samarbejde med andre selvstændige tolke.

Moms

Tegnsprogstolkning bliver opfattet som social forsorg og derfor momsfritaget. Se Landsskatterettens afgørelse om momsfritagelse her.

Tolkebestilling

For bestilling/afbestilling af tolk, kontakt mig på:

Mobil/sms: 22 23 20 88

Mail: karina@dintegnsprogstolk.dk